Đơn vị: Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Thái An

Địa chỉ: Nhà 33, tổ 17, đường Khương Trung mới, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Mẫu số 02-VT

(Bàn hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC )

 

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày … tháng … năm …

Số: …

Tên đơn vị nhận hàng:………………………………………………………………………

Địa chỉ: ................................................................................................................................................

Lý do xuất: …………………………………………………………………………………………..

STT

TÊN HÀNG HÓA

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

YÊU CẦU

XUẤT THỰC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện bên nhận

Đại diện bên giao